FN er bekymret for samene

Sametingspresident Aili Keskitalo. Foto: Åse M.P. Pulk/Sámediggi.
Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblr

FN kritiserer Norge for ikke å oppfylle urfolks rettigheter.

Situasjonen for samene i forhold til menneskerettigheter og urfolks rettigheter gir grunnlag for bekymring. Det gjelder innenfor temaer som vold mot kvinner og jenter i samiske samfunn, hatefulle ytringer og hat-kriminalitet blant annet på internett mot det samiske folket, diskriminering av samer, mangel på lærere i samisk språk, og at mange samiske barn ikke får bruke samisk språk i barnehager.

I FN-rapporten er det flere anbefalinger knyttet til det samiske folkets rett til landområder og ressursrettigheter. Særlig bekymret er man over manglende oppfølginger av Samerettsutvalgets utredning fra 2007 om samisk områder utenfor Finnmark.

Dette kom frem da FNs menneskerettighetskomité avga sine merknader til Norge vedrørende oppfølgingen av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter nylig, heter det i en pressemelding fra Sametinget.

Sametingspresidenten bekymret

– Jeg deler FNs menneskerettighetskomité sin bekymringer om rettighetssituasjonen til samene i Norge. Samtidig er jeg fornøyd med at komiteen er så tydelig i anbefalingene. Vi kjenner oss igjen i innholdet. Dette er noe som Sametinget kontinuerlig har påpekt overfor skiftende regjeringer, sier president Aili Keskitalo.

– Jeg har et berettiget håp om at regjeringen tar anbefalingene fra FNs menneskerettighetskomité på alvor, og at de tar nødvendige grep som sikrer at våre rettigheter gjennomføres og implementeres i politikkutforming og lovverk.

Hun understreker at dagens regjeringen sier i Jeløya-plattformen at de skal styrke arbeidet for menneskerettigheter og rette mer oppmerksomhet mot sivile og politiske rettigheter.

– Fra Sametinget side vil man nå jobbe målrettet overfor regjeringen med tilhørende statlige myndigheter for at anbefalingene fra FNs menneskerettighetskomité blir fulgt i praktisk politikk, sier Keskitalo.

Anbefalingene fra FN skal vurderes

Anne Karin Olli, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier at anbefalingene akkurat har kommet og at departementene vil vurdere dem nærmere.

– Rapporteringene til FNs menneskerettskomité er en nyttig gjennomgang av menneskerettighetssituasjonen i Norge.

– Etter regjeringens syn er det positivt at menneskerettskomiteen er opptatt av urfolks rettigheter og forhold i det samiske samfunnet. Komiteen har anbefalinger som går på flere departementers ansvarsområder. 

– På Kommunal- og moderniseringsdepartementets ansvarsområde har komiteen reist spørsmål om hvordan arbeidet går med å lage lovregler for konsultasjoner med Sametinget. I den saken er konsultasjonene med Sametinget kommet langt, og vi håper å komme til enighet med Sametinget i løpet av noen uker, sier Olli.

FNs menneskerettighetskomité gir Norge råd

I rapportens paragraf 37 gir FNs menneskerettighetskomité konkrete anbefalinger til Norge om at staten bør:

 (a) Øke innsatsen for å bekjempe stereotype og diskriminerende holdninger og diskriminerende praksis mot samiske individer og det samiske folk;

(b) Sikre meningsfull konsultasjoner med det samiske folk i praksis og vedta en lov for konsultasjoner med sikte på å oppnå fritt og forhåndsinformert samtykke fra samene etter konsultasjoner med det samiske folket;

(c) Adressere alle utestående bekymringer og legge til rette for en rask adopsjon av den nordiske samekonvensjonen;

  1. d) Forbedre de juridiske rammene for samisk land-, fiskeri- og reindriftsrettigheter, særlig for å sikre at fiskerettighetene er anerkjent ved lov;
  2. e) Sikre effektiv og rask oppfølging av forslagene fra Samerettsutvalget 2007 om land og ressursrettigheter i samiske områder utenfor Finnmark;

(f) Øke rekruttering og trening av lærere i samiske språk og øke tilgjengeligheten til å bruke samiske språk overfor samiske barn i barnehagen i alle regioner.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblr
About Torill Olsen
Reporter, ansvarlig redaktør og gründer av Sett Nordfra. Kan kontaktes på torill.olsen@www.settnordfra.no

Leave a comment

Your email address will not be published.


*